REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FRANCEANDSTYLE.PL

INFORMACJA O FIRMIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.franceandstyle.pl prowadzony jest przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ, NIP: 726 001 38 65 e-mail redakcja@franceandstyle.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych klienta jest DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ z siedzibą w ŁODZI.

Firma przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.franceandstyle.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym, także w celach marketingowych. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.

Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia poprzez przesłanie maila do redakcji – redakcja@franceandstyle.pl, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

CENY

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.franceandstyle.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN)

ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy www.franceandstyle.pl umożliwia Klientom: składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość oraz zamawiania ofert specjalnych, w tym organizacji eventów i wernisaży, prelekcji, co wymaga sporządzanie odpowiedniej umowy.

DOSTAWA

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.franceandstyle.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska. Koszt dostawy podany jest w zamówieniu oraz w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienie.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

czas realizacji zamówienia (forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki, ewentualnie przygotowanie w zamówieniach specjalnych) oraz czas dostawy.

Towar dostępny w  sklepie internetowym www.franceandstyle.pl wysyłany jest w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku towaru przy którym widnieje napis ZAPYTAJ O CENĘ,  Atelier potwierdza z klientem indywidualnie dostępność, cenę i możliwości wysyłki. Staramy się jednak, by zamówiony towar wysyłany był w przeciągu 2 dni roboczych maksymalnie, dlatego po każdym zamówieniu dokładnie informujemy o terminie i czasie nadania paczki do Państwa.

Faktura wysyłana jest klientowi elektronicznie na adres mailowy podany przy rejestracji oraz oryginał wraz z przesyłką

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkodowy.

SPOSOBY PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.FRANCEANDSTYLE.PL

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przelewem na rachunek bankowy numer
14 1160 2202 0000 0002 6941 5142 po otrzymaniu maila z przyjęciem zamówienia.

UZYSKANIE INFORMACJI O TOWARACH I USŁUGACH

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe umieszczane również w Internecie, forach społecznościowych, na stronach partnerów, a także informacje zawarte na stronie  franceandstyle.pl kierowane przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.franceandstyle.pl.  Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto oraz przekazanie zamawiającemu informacji o otrzymaniu przelewu .

ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy i wysłany na adres Redakcji Francji & Style.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ nie stosuje polityki towarów zastępczych.

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ – Zwrot towaru następuje na adres firmy, który Klient otrzymuje wraz z chęcią zgłoszenia reklamacji/zwrotu.

GWARANCJA JAKOŚCI

Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ

Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ a Klientami.

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, lub zerwania hologramów.

Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez
DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:

– klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać towar na koszt DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy poleconego listu lub paczki pod wskazany wcześniej adres.

W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ kosztów.

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

PROCEDURA REKLAMACJI

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy redakcja@franceandstyle.pl. Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) W przypadku ich braku DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ

SPOSÓB DOSTARCZENIA TOWARU W RAMACH REKLAMACJI

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W kontaktach z klientem, DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon)

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.

DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

Regulamin sklepu Internetowego www.franceandstyle.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować DESIGN LED KRZYSZTOF SKRZECZ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą) Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Instrukcja wypełniania:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data