Polityka Prywatności

Informacje dla Użytkowników podczas korzystania przez nich z magazynu online https://franceandstyle.pl/

Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe osób fizycznych korzystających z magazynu online są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DESIGN LED Krzysztof Skrzecz z siedzibą w Łodzi ul. Moskule 61. Numer NIP 7260013865

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Administrator korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w magazynie online oraz komunikacji z Użytkownikami, przesłaniem nagród książkowych etc.

Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz dostawcom usług transportowych wyłącznie w celu realizacji usług (konkursy, nagrody, współpraca z autorami)

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (RODO).

Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem magazyny online korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę magazynu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek magazynu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom dane mające charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania.

Jeżeli Użytkownik chce zmienić podane przez niego dane osobowe powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres  redakcja.franceandstyle@gmail.com

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem  umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres  redakcja.franceandstyle@gmail.com

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

Polityka Cookies

Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania z Portalu. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

W magazynie online mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Podmioty te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies.

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu.

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach na Portalu stosowane są tzw. wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook (serwisy społecznościowe), za pomocą których można udostępnić treści opublikowane na Portalu. Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane Użytkownika. Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Portalem umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Portal, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym.

Dane pobierane przez wtyczki społecznościowe mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy przeglądarką internetową, z której korzysta Użytkownik a operatorem serwisu społecznościowego.

Na stronach internetowych Portalu znajduje się przycisk „Udostępnij” pozwalający na publikowanie przez Użytkownika treści z Portalu na jego profilu w serwisie społecznościowym:

   Facebook, spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Polityka prywatności Facebooka znajduje się  pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php;

Zmiany Polityki Prywatności Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Portalu. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą